Polisens Pensionärsklubb i Umeå

Umeå poliskår – en liten återblick

 

Umeå poliskår tillkom efter beslut av stadsfullmäktige år 1888. Dessförinnan hade borgmästaren med biträde av en s.k. stadstjänare svarat för ordningen i staden. Vid fullmäktiges beslut 1888 inrättades två polismanstjänster, vilka redan följande år

fördubblades till fyra. Allteftersom staden växte tillsattes ytterligare tjänster och redan

1913 hade staden en kommissarie, sex ordinarie och en extra polisman. År 1927 tillfördes staden två kriminalpolismän för tjänstgöring inom hela Västerbottens län. År 1933 anställdes ytterligare en kriminalpolisman med tjänstgöring enbart inom Umeå stad.

Chefsskapet för Umeåpoliskår har fram till år 1939 åvilat borgmästaren. Härefter och fram till polisväsendets förstatligande den 1 januari 1965 var stadsfiskalen polischef. Från och med 1965 och fram till den 1 juli 1992 hade polischefen benämningen polismästare. Från den 1 juli 1992 har länspolischeferna försvunnit och ersatts av länspolismästare som förutom att vara ”länspolischefer” också är chefer i, som regel, största distriktet i respektive län.

Beträffande polisens lokaler kan nämnas att man från 1892 och till 1938 disponerade lokaler i Rådhuset vid torget. Sistnämnda år hade staden uppfört ett gemensamt hus för brandkåren och poliskåren på Vasagatan 22. I samband med polisväsendets förstatligande påbörjades planerna på ett nytt polishus, vilket stor inflyttningsklart vid Götgatan i november 1966.

För närvarande – 1992 – har Umeå polisdistrikt ca 260 anställda varav 230 tjänster på centralorten.

I Umeå polisdistrikt ingår sedan 1965 även arbetsgrupperna i Nordmaling, Vännäs-Bjurholm, Vindeln och Robertsfors samt posteringar i Hörnefors och Holmsund.

ORGANISATION

Polischefen utövar ledningen av polisverksamheten och chefsskapet över tjänstemännen i polisdistriktet. Till sitt förfogande har han närmast ett kansli – polismyndighetens kansli – under ledning av en polisintendent samt en ordnings-, en kriminal- och en trafikavdelning med vardera en poliskommissarie som avdelningschef. Biträdande länspolismästaren är polischefens ställföreträdare.

Länssektionen består av 2 kommissarier, 1 ekonomidirektör, 1 byrådisrektör, en assistent samt en polissekreterare för länet. Länssektionens arbetsuppgifter är bl.a. planering och uppföljning av länets samtliga distrikts verksamhet, beredskapsplanläggning, budgetfrågor m.m.. Vid sektionen handläggs också disciplinärenden.

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen är indelad i fyra sektioner, juridisk sektion, IBF, analys/planering och en administrativ sektion. Den juridiska sektionen handlägger polismyndighetsärenden, skadeståndsfrågor, hittegods m.m.. IBF har hand om information, brottsförebyggande verksamhet samt ungdomsutredningar. A/p arbetar förutom med analys och planering även med datafrågor inom distriktet. I administrativa sektionen ingår lönekassa, vaktmästeri, lokalfrågor, fordon och övrig utrustning.

Ordningsavdelningen

Avdelningen svarar för upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet inom polisdistriktet i sin helhet. Arbetet utförs organisatoriskt av en övervakningssektion med dygnetrunttjänstgöring och sju arbetsgruppsstationeringar med i huvudsak dagtjänstgöring. Till organisationen är också knutet kvarterspoliskontor på Ålidhem, Mariehem, Ersboda och Backen. Dessutom finns områdespoliser i centrum.

Ordningsavdelningen lämnar direkt service till allmänheten genom utryckningsverksamhet inom hela distriktet. Avdelningen svarar även för länets sambandscentral med organisationsansvar för större polisinsatser över distriktsgränserna. Sambandscentralen ansvarar för och leder ambulans- och räddningsflygverksamheten i länet.

Övervakningssektionen är f n indelad i fem arbetslag (turlag) för den uniformerade dygnetruntservicen till allmänheten. Ett turlag består av en inspektör – vakthavande befäl – för inre arbetsledning och med ansvar för myndighetsbeslut under jourtid samt en inspektör  - yttre befäl – med ansvar för yttre arbetsledning. Turlaget består härutöver av radiooperatör, hundförare och ca 10 polisassistenter.

Kriminalavdelningen

Kriminalavdelningen svarar för utredningsverksamheten inom polisdistriktet. Avdelningen består av 4 rotlar sedan de tidigare rotlarna 4-6 slagits samman i en storrotel, rotel 8.

Rotel 1, jourroteln, svarar för polisdistriktets brotts- och personinformation, kontorsverksamhet, kontaktverksamhet med sociala organ, föreningar m fl. Roteln utför även pass- och utlänningskontroll. En jourrotel innebär att det i regel finns personal tillgänglig hela dygnet för upptagande av brottsanmälan. Roteln biträder hela polisdistriktet och även andra myndigheter med t.ex. dataupplysningar, hämtning till förhör, hämtning till domstol, förpassning, handräckning mm. Dessutom svarar roteln för information och utbildning av data- telexkommunikationer i länet.

Rotel 2, allmänna utredningsroteln, fullgör allt utredningsarbete som inte ankommer på, eller efter särskilt beslut överlämnats till annan arbetsenhet eller särskild tjänsteman.

Roten 3, tekniska roteln, ombesörjer tekniska undersökningar vid t.ex. bränder, grova våldsbrott mm. Verksamhetsområdet omspänner hela länet. Regional rotel.

Rotel 8 har hand om utredningar om brott mot brottsbalken, dödsfall och bränder, brott mot skattebrottslagen m.fl. lagar och förordningar.

Rotel 11, narkotikaroteln, svarar för spaning och utredning om narkotikabrott. Regional rotel.

Rotel 13, eko-roteln, inrättad 1980 med uppgift att i första hand bekämpa den ekonomiska brottsligheten t ex grova skattebrott, valutabrott och gäldenärsbrott. Regional rotel.

Distriktet har dessutom utanför centralorten stationerat personal i arbetsgrupper där personalstyrkan uppgår till mellan 2 och 6 tjänstemän.

Distriktets organisation framgår i övrigt av bifogade organisationstablå, bilaga 1.

Trafikavdelningen

Trafikavdelningen är en regional enhet vars huvudsakliga uppgift är trafikövervakning. Vid avdelningen handläggs även yttrandeärenden rörande lokala trafikföreskrifter och ärenden som berör trafikfrågor.

Verksamheten kan utsträckas att gälla hela länet med huvudparten av verksamheten fullgörs inom Umeå polisdistrikt.

Avdelningen förfogar över teknisk utrustning för trafikövervakning som traffipax-bil, polis-pilot, bil med videokamera, radar samt vågar för vägning av tunga fordon, mm.