Polisens Pensionärsklubb i Umeå

 

Historik över Polisens pensionärsklubb i Umeå

 

I början av december månad 1984 blev "polispensionären" Fridolf Remstrand tillfrågad om han var intresserad av att delta i Umeå Polisförenings sammanträde, då frågan beträffande kontakten mellan polisföreningen och polisdistriktets pensionärer tagits upp på dagordningen. Att kontakt togs med Remstrand förklarade föreningens ordförande Sigurd Nordlander med att Remstrand var den äldste pensionären.

Vid det kommande mötet informerades mötesdeltagarna om Remstrands närvaro. Av den informationen framgick bland annat att polisföreningens styrelse vid flera tillfällen konstaterat att kontakten med de pensionerade kollegorna inte var vad den borde vara. Detta hade bland annat visat sig vid uppvaktningar, sjukdom, avgång ur tjänst, begravningar etc.

Ordförande Sigurd Nordlander uppgav att Umeå Polisförening var villig att stödja bildandet av någon sammanslutning bland pensionärerna, eller i vart fall utse en kontaktman inom föreningen till vilken pensionärerna kunde vända sig vid dryftande av frågan.

Till en början såg Remstrand till att ta fram en förteckning över polisdistriktets pensionärer. Därefter tog han kontakt med polismästare Nils Holst angående lokalfrågan. När Holst fick höra vad det rörde sig om blev han intresserad och lovade att polisdistriktet å sin sida skulle göra allt för att stödja klubben. Sammanträdeslokal skulle alltid ställas till förfogande.

Den 19 februari 1985 inbjöd Remstrand intresserade pensionärskollegor till ett förberedande sammanträde.

På dagordningen stod följande ärenden:

  1. Fråga om bildandet av en sammanslutning för polisdistriktets pensionärer
  2. Bildande av en interimsstyrelse
  3. Fråga beträffande sammanslutningens namn och uppgifter
  4. Tid för nästa sammanträde
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdets avslutande

Vid mötet bildades en interimsstyrelse bestående av Fridolf Remstrand sammankallande, Göte Rhodin, Gerhard Domeij och Axel Lundin.

Vid ett möte den 19 mars 1985 fattades beslut om bildandet av en sammanslutning som fick namnet Polisens pensionärsklubb i Umeå

Enligt stadgarna skulle varje pensionerad polisman, bosatt inom Umeå polisdistrikt, få vara medlem i klubben, oavsett tidigare distriktstillhörighet.

Till styrelse valdes samtliga i interimsstyrelsen samt Georg Berglund

Styrelsen konstituerades enligt följande:

Ordförande : Fridolf Remstrand

Vice ordförande: Göte Rhodin

Sekreterare: Gerhard Domeij

Kassör: Axel Lundin

Klubbmästare: Georg Berglund

Till presskontaktman utsågs Göte Rhodin

Klubbträffar skulle hållas minst tre gånger årligen, en gång varje kvartal utom i 3:e kvartalet.

Antalet medlemmar vid klubbens bildande var 25, däribland förre polismästaren Lennart Levander.

Vid klubbens årsmöte 1987 beslutades om stadgeändring så tillvida att polisdistriktets administrativa personal vid avgång ur tjänst p g a uppnådd pensionsålder skulle medges rätt till medlemskap i klubben.

I stadgarna från 1985 gäller följande beträffande medlemskap:

Rätt till medlemskap i klubben har varje inom Umeå Polisområde pensionerad polisman och pensionerad administrativ personal. Medlemskap i klubben kan även erhållas av sådan personal från annat polisområde.

Även annan pensionerad person, som i sin befattning haft anknytning till polis- eller åklagarväsendet, kan erhålla medlemskap.

Make-maka-sambo till avliden medlem äger också rätt till medlemskap i klubben.